Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Newsletter

 5. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

 6. Kontakt e-mailowy

 7. Pliki cookies i Google Analytics

 8. Inne technologie śledzące.

 9. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.madama.co i stron www.happyplanner.pl, www.happybodyplanner.pl, www.minimalplanner.pl, www.organizermadamy.pl, www.plannermadamy.pl, www.ksiegaprzepisowmadamy.pl, www.businessplanner.pl jest Klaudia Kuhn wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Madama. Klaudia Kuhn. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Waryńskiego 42,

80-242 Gdańsk, NIP: 8431554612, REGON: 221510916, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@madama.co, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 1. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

 2. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych,

  3. prawo do usunięcia danych osobowych,

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych

  osobowych,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 5. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli

  takową zgodę wyraziłaś.

4. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Administrator zachęca do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody Administrator dołożył starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia. Administrator podkreśla, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłyśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zawsze możesz również zwrócić się do Administrator z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiada oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres hello@madama.co.Administrator dołożyły wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Administrator gwarantuje Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa
i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością
i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

  1. SuperHOST/ CyberFolks – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

  2. UAB „MailerLite" – Paupio 28, Vilnius, Lithuania w celu korzystania

   z systemu mailingowego Mailerlite, w ramach którego przetwarzane są

   dane subskrybentów newslettera,

  3. FreshMail Sp z o.o. - aleja 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków w celu

   korzystania z systemu mailingowego Freshmail, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,

  4. Fakturownia Sp. z o.o., ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym

   przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura,

  5. Biuro Rachunkowe ARS LEGIS ul. Jana Kamrowskiego 7A/5

   81-603 Gdynia, w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach.

  6. Shoper S.A. ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, w celu umożliwienia złożenia zamówienia w sklepie www.madama.co

  7. IMKER Bartnik Krzysztof, ul. Hrubieszowska 26/33 Zamość – w celu realizacji zamówień i ich wysyłania do klientów.

  8. Freshworks group of companies w celu prowadzenia obsługi klienta, wykorzystywane są adresy e-mail.

  9. WEBMETRO ul. Płocka 58, 81-503 Gdynia w celu prowadzenia sponsorowanych kampanii reklamowych.

  10. Landingi, Stanisława Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice w celu korzystania z systemu tworzenia stron londowania i zbierania adresów mailowych, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,

 2. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony
  i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

  1. Imię i nazwisko, nazwa firmy

  2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

  3. numer NIP

  4. Numer telefonu,

  5. Adres e-mail.

 2. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystałaś/

   korzystałeś.

  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego

   korzystania przez Ciebie z usługi świadczonej drogą

   elektroniczną.

  3. Informacje o skorzystaniu przez Ciebie z usług świadczonych drogą

   elektroniczną.

 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w

  ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektronicznąprzez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed

  zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

 2. Dane przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 4. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy Administratora.

 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: hello@madama.co

8. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

IV. NEWSLETTER

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

 2. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

 3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

 4. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując
  z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

V. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz Administratorowi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

 2. Dane przekazane Administratorowi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

 2. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach
  o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

VI. KONTAKT EMAILOWY

 1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą,
  a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

VII. PLIKI COOKES i GOOGLE ANALYTICS.

Strona Administratora podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez Administrator cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Administratorowi przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

1. Cookies

C. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze stron Administratora, jak również

z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 1. Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia

  prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia

  i logowania do konta użytkownika.

 2. Cookies podmiotów trzecich. Strona Administratora, podobnie jak większość

  współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

2. Google Analytics

 1. Administratora koszysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się prawnie Administratora w uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych Administratora.

 2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony Administratora. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych
  i tam przechowywane.

 3. Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

 4. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

3. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Administratora , przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. W ramach Google Analytics, Administratora zbiera również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu strony Administratora możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

5. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, Administrator zachęca do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/ analytics/answer/6004245.

VIII. INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE. 1. Facebook Pixel.

A. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy
w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na prawnie Administratora uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

B. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w witrynie Administratora, Administrator zaimplementował
w ramach jego stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny Administratora w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

C. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie Administratorowi na Twoją identyfikację. Administrator jedynie wie, jakie działania podjęłaś/podjąłeś w ramach strony Administratora. Pamiętaj jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/ explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

D. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU- US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez Administratora w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

2. Narzędzia społecznościowe.

A. Na internetowych stronach Administratora używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google.

B. Wyświetlając stronę internetową Administratora, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

C. Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Administratora do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

D. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

E. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

▪ Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

 • ▪  Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875? helpref=page_content,

 • ▪  Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

  F. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Administratora musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

  3. Wideo.

  A. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo

  B. Odtwarzając wideo, Google otrzyma o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

  C. Jeśli zalogowałaś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na stronie Administratora do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

  D. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na stronie internetowej Administratora bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Administratora musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić

załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

E. Administratora zachęca Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

4. Logi serwera.

A. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

B. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

C. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

D. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.madama.co oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl